Izrazi s področja radijskih in optičnih komunikacij


Slovar LTFE

Slovar AKOS

Slovar mobilnih izrazov (od str. 8 do str. 22, avtor Aljaž Vodopivec)


KraticaAngleški izrazSlovenski izraz
1R one-stage regenerationojačevanje
2R two-stage regenerationojačevanje, preoblikovanje
3R three-stage regenerationojačevanje, preoblikovanje, sinhronizacija
ACI Adjacent-Channel Interferenceinterferenca sosednjih kanalov
ADM Add-Drop Multiplexerdodaj-odvzemi multiplekser
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Lineasimetrični digitalni naročniški vod
AGC Automatic Gain Controlavtomatska kontrola ojačenja
AM Amplitude Modulationamplitudna modulacija
ANSI American National Standards InstituteAmeriški nacionalni inštitut za standardizacijo
Antenna Boresightlinija (usmerjene) antene
APD Avalanche Photo Diodeplazovna fotodioda
ARQ Automatic Repeat-reQuestponavljanje izgubljenih okvirjev
ASE Amplified Spontaneous Emissionojačeno spontano sevanje
ATM Asynchronous Transfer Modeasinhroni prenosni način
AWG Arrayed Waveguide Gratingrazvrstitvena valovodna struktura, valovodni razvrstilnik
AWGN Additive White Gaussian Noisedodani beli Gaussov šum
BCH Broadcast Channelkanal z razpršeno oddajo
BCCH Broadcast Control Channelkrmilni kanal z razpršeno oddajo
BER Bit Error Ratepogostnost bitne napake
BL Blockage Lossizgube zaradi zakrivanja
BF Beamformingoblikovanja smernega diagrama
Birefringencedvolomnost
BPSK Binary Phase-Shift Keyingdvojiška fazno skočna modulacija
BW Bandwidthpasovna širina
Backscatter Modulationmodulacija povratnega sipanja (odbojev)
BWO Backward Wave Oscillatoroscilator na osnovi nazajšnjega vala
CD Circular Dichroismcirkularni dihroizem (dvobarvnost)
CATV Community Antenna TeleVisionkabelska TV
CCI Co-Channel Interferenceinterferenca na kanalu
CDM Code Division Multiplexingkodno razvrščanje
CDMA Code Division Multiple Accesskodni sodostop
Cup Antennaskodela
CENELEC Comité Européen de Normalisation ÉlectrotechniqueEvropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki
Chirpčirik, (žvižg)
CO-MP Coordination Multi-Pointvečtočkovna koordinacija
CSI Channel State Informationinformacija o stanju kanala
CP Circular Polarizationkrožna polarizacija
CR Cognitive Radiokognitivni radio
CRC Cyclic Redundancy Checkpreverjanje s ciklično redundanco
CRS Cognitive Radio Systemsistem kognitivnega radia
Conical Scanningstožčasto skaniranje
CW Continuous Wavenemodulirani val
CWDM Coarse WDMredki WDM, preprosti WDM, grobi WDM
DBPSK Differential Binary Phase-Shift Keyingdiferencialna dvojiška fazno skočna modulacija
DBR Distributed Bragg Reflectorporazdeljeni Braggov odboj
DCF Dispersion Compensating Fibrekompenzacijsko vlakno
DCM Dispersion Compensating Modulekompenzacijski modul
DFB Distributed Feed Backporazdeljeni povratni sklop
DFG Difference Frequency Generationgeneriranje razlike frekvenc
directrixvodilja, direktrisa
DMUX Demultiplexerdemultiplekser
DQPSK Differential Quadrature phase-shift keyingdiferencialna kvadraturna fazno skočna modulacija
DRA Distributed Raman Amplifierporazdeljen Ramanov ojačevalnik
DSF Dispersion Shifted Fiberdisperzijsko premaknjeno optično vlakno
DSL Digital Subscriber Linedigitalni naročniški vod
DSP Digital Signal Processor / Processingdigitalni signalni procesor / digitalna obdelava signala
DSSS Direct Sequence Spread Spectrumrazpršeni spekter z neposrednim zaporedjem
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexingzgoščeno valovno-dolžinsko razvrščanje (gosti WDM)
DXC Digital Cross-Connectdigitalni prevezovalnik
E/O Electrical to Optical Conversionelektrooptični pretvornik
EA Electroabsorptionelektroabsorpcija
EAM Electroabsorption Modulatorelektroabsorpcijski modulator
EDFA Erbium Doped Fibre Amplifiervlakenski ojačevalnik s primesjo erbija, vlakenski ojačevalnik z dopiranim erbijem, erbijev vlakenski ojačevalnik
ELED Edge Light Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda na stransko sevanje
ER Extinction Ratiorazmerje med največjo in najmanjšo izhodno močjo, ugasitveno razmerje
ETSI European Telecommunications Standards InstituteEvropski inštitut za standardizacijo v telekomunikacijah
EVM Error Vector Magnitudejakost vektorja napake
FBG Fiber Bragg Gratingvlakenska Braggova mrežica
FCFS First Come First Serve
FDD Frequency Division Duplexfrekvenčni dvosmerni prenos
FDM Frequency Division Multiplexingfrekvenčno razvrščanje
FDMA Frequency Division Multiple Accessfrekvenčni sodostop
FEC Forward Error Correctionvnaprejšnje popravljanje napak
FEL Free-Electron Laserprostoelektronski laser
FET Field Effect Transistorpoljski tranzistor
FFT Fast Fourier Transformationhitra Fourierova transformacija
FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrumrazpršeni spekter s frekvenčnim skakanjem
FITH Fiber In The Homevlakno doma
FITO Fiber In The Officevlakno v pisarni
FM Frequency Modulationfrekvenčna modulacija
FP laserFabry-Perot laserFabry-Perotjev laser, laser Fabry-Perot
FSO Free-Space Opticsprostozračna optika
FSK Frequency Shift Keyingfrekvenčna skočna modulacija
FSR Free Spectral Rangeprosto spektralno območje
FTTb Fiber to the Buildingvlakno do zgradbe
FTTc Fiber to the Curbvlakno do kabelskega razdelilnika
FTTd Fiber to the Deskvlakno do pisalne mize
FTTh Fiber to the Homevlakno do doma
FTTx Fiber to the xvlakno od poljubne točke (oznaka za družino tehnologij FTT)
FWHM Full Width at Half Maximumširina na polovični višini
FWM Four Wave Mixingštirivalovno mešanje
generatrixtvorilka, generatrisa
GPU Graphics Processing Unitgrafična procesna enota
GSM Global System for Mobile Communicationsglobalni sistem mobilnih komunikacij
GVD Group Velocity Dispersionrazpršitev skupinske hitrosti
HFC Hybrid Fiber/Coaxhibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov, hibridno vlakensko/koaksialno omrežje
HSPA High-Speed Packet Accesshitri paketni dostop
HSDPA High-Speed Downlink Packet Accesshitri paketni dostop v dotočni smeri
HSUPA High-Speed Uplink Packet Accesshitri paketni dostop v odtočni smeri
IEC International Electrotechnical Commissionmednarodna elektrotehniška komisija
IEEE Institute of Electrical and Electronics EngineersInštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike
ILA In-Line Amplifierlinijski ojačevalnik
IM Intensity Modulationjakostna modulacija
IMTA International Mobile Telecommunication Associationmednarodno združenje za mobilne telekomunikacije
InP Indium Phosphideindijevfosfid
IP Internet Protocolinternetni protokol
IR Infra Redinfra rdeč
ILS Instrument Landing Systemsistem za pristajanje letal
ISM Industrial, Scientific and Medicalindustrijski, znanstveni, medicinski
ISI Intersymbolic Interferenceintersimbolna interferenca
ISO International Organization for StandardizationMednarodna organizacija za standardizacijo
ITU-T International Telecommunication UnionMednarodna zveza za telekomunikacije
ITU-D ITU Telecommunication Development SectorITU - Sektor za razvoj telekomunikacij
ITU-R Radiocommunication SectorITU - Sektor za radiokomunikacije
ITU-T Telecommunication Standardization SectorITU - Sektor za standardizacijo telekomunikacij
LAC Local Area Codekoda lokacijskega področja
LAN Local Area Networklokalno omrežje
LD Laser Diodelaserska dioda
LD Linear Dichroismtudi diattenuation, linearni dihroizem (dvobarvnost)
LDPC Low-Density Parity-Checkpariteta z nizko gostoto
LED Light-Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda
LHCP Left-Hand Circular Polarizationlevosučna krožna polarizacija
Lobe Switchingtudi sequential lobing, preklapljanje snopov
LNA Low Noise Amplifiernizkošumni ojačevalnik
LO Local Oscillatorlokalni oscilator
LP Linear Polarizationlinearna polarizacija
LoS Line of Sightneposredna vidljivost
LRA Lumped Raman Amplifierdiskretni Ramanov ojačevalnik
LTE Long Term Evolutionevolucija na dolgi rok
LSB Least Significant Bitnajmanj pomemben bit
MCC Mobile Country Codemobilna deželna koda
MEMS Micro Electro-Mehanical Systemsmikro elektromehanski sistemi
MI Michelson interferometerMichelsonov interferometer
MI Modulation Instabilitymodulacijska nestabilnost
Multimode Antennavečrodovna antena
MIMO Multiple-Input and Multiple-Outputveč vhodov, več izhodov
MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuitmonolitno mikrovalovno integrirano vezje
MNC Mobile Network Codemobilna omrežja koda
MQW Multiple Quantum Wellvečkratna kvantna jama
MOKE Magneto-Optic Kerr Effectmagneto-optični Kerr-ov pojav
MSB Most Significant Bitnajbolj pomemben bit
MSK Minimum Shift Keyingminimalna skočna modulacija
MU-MIMO Multiple User MIMOveč-uporabniški MIMO
MUX Multiplexermultiplekser, razvrstilnik
MZI Mach-Zehnder InterferometerMach-Zehnderjev interferometer
MZM Mach-Zehnder ModulatorMach-Zehnderjev modulator
NA Numerical Aperturenumerična apertura (odprtina)
ND Node Densitygostota (vozlišč) omrežja
NDB Non-Directional Beaconradijski svetilnik
NF Noise Figurešumno število
NLOS Non Line of Sightbrez neposredne vidljivosti
NOLM Nonlinear Optical Loop Mirrornelinearno optično zančno zrcalo
NRZ Non Return to Zerobrez povratka na ničlo
NZDSF Non-Zero Dispersion Shifted Fiberdisperzijsko premaknjeno optično vlakno z nenično disperzijo
OADM Optical Add/Drop Multiplexeroptični multiplekser za dodajanje in odvzemanje
OB Optical Bacboneoptično hrbtenično omrežje
OCDMA Optical Code-Division Multiple Accessoptični kodni multipleks
OCH-P Optical CHanel Protectionzaščita optičnega kanala
OFDM Optical Frequency Division Multiplexoptično frekvenčno razvrščanje
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexingortogonalno frekvenčno razvrščanje
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Accessortogonalni frekvenčni sodostop
OFDR Optical Frequency Domain Reflectometryoptična reflektometrija v frekvenčnem prostoru
OLT Optical Line Terminaloptični linijski terminal
OMA Open Mobile Alliancezveza odprte mobilnosti
ONU Optical Network Unitoptična omrežna enota
OMS-P Optical Multiplex Section Protectionoptično multipleksirna odsekovna zaščita
OOI Open Optical Interfaceodprti optični vmesnik
OPLM Optical Parametric Loop Mirroroptično parametrično zančno zrcalo
OPS Optical Packet Switchoptično paketno stikalo
OB Optical Backboneoptično hrbtenično omrežje
OSA Optical Spectrum Analyseranalizator optičnega spektra
OSDM Optical Space Division Multiplexoptično prostorsko razvrščanje
OTDM Optical Time Division Multiplexoptično časovno razvrščanje
OTDM Orthogonal Time Division Multiplexortogonalno časovno razvrščanje
OTDR Optical Time Domain Reflectometryoptična reflektometrija v časovnem prostoru
OXC Optical Cross-Connectoptični prevezovalnik
P2MP Point to Multipointtočka na več točk
P2P Point to Pointtočka na točko
PBC Polarization Beam Combinerpolarizacijski sklopnik
PBCH Physical Broadcast Channelfizični kanal z razpršeno oddajo
PBS Polarization Beam Splitterpolarizacijski žarkovni delilnik
PDH Plesiochronous Digital Hierarchypleziohrona digitalna hierarhija
PDL Polarization Dependent Losspolarizacijsko odvisno slabljenje
PDM Polarization Division Multiplexpolarizacijsko razvrščanje
PG Parametric Gainparametrično ojačenje
PHY Physical Layer of the OSI Modelfizični nivo OSI modela
PIN p-i-n photodiodep-i-n fotodioda
PLC Planar Lightwave Circuitsvezja planarnih svetlovodov
Pointing Lossizgube zaradi namerjanja
PMD Polarization Mode Dispersionpolarizacijska rodovna disperzija
POF Plastic Optical Fiberplastično optično vlakno
PON Passive Optical Networkpasivno optično omrežje
POTS Plain Old Telephone Serviceosnovna telefonska storitev
PPLN Periodicaly Poled LiNbO3periodično polariziran LiNbO3
PPM Pulse-Position Modulationmodulacija na osnovi položaja impulza
PRBS Pseudo Random Bit Sequenceizmišljeno naključno bitno zaporedje
PSK Phase-Shift Keyingfazno skočna modulacija
QAM Quadrature Amplitude Modulationkvadraturna amplitudna modulacija
QBER Quantum Bit Error Ratekvantna pogostost bitnih napak
QC Quantum Cryptographykvantna kriptografija
QCL Quantum Cascade Laserkvantni kaskadni laser
QEO effect Quadratic Electro-Optic effectKerr-ov pojav
QoS Quality of Servicekvaliteta storitve
QPSK Quadrature Phase Shift Keyingkvadraturna fazno skočna modulacija
QW Quantum Wellkvantna jama
Rat-race hybridpodganji hibrid
RAN Radio Access Networkradijsko dostopovno omrežje
RDF Radio Direction Findingradijsko določanje smeri
RFID Radio Frequency Indentificationradiofrekvenčna identifikacija
RG Realized Gainrealizirani dobitek
RN Remote Nodekrajevno oddaljeno vozlišče
RHCP Right-Hand Circular Polarizationdesnosučna krožna polarizacija
RSSI Received Signal Strength Indication
RZ Return to Zeros povratkom na ničlo
S/N Signal to Noisesignal proti šumu
SBS Stimulated Brillouin Scatteringstimulirano Brillouinovo sipanje
SC SuperContinuumsuperkontinuum
SCM SubCarrier Multiplexingrazvrščanje podnosilnikov
SCMA SubCarrier Multiplexing Accessdostop z deljenjem na RF podnosilnike
SDH Synchronous Digital Hirarchysinhrona digitalna hirarhija
SD Spatial Diversityprostorska raznolikost
SDM Space Division Multiplexprostorsko razvrščanje
SDMA Space Division Multiple Accessprostorski sodostop
SDR Software-Defined Radioprogramirljivi radio
SHG Second Harmonic Generationgeneriranje druge harmonske (komponente)
SISO Single-input and Single-outputen vhod, en izhod
Steptrackkoračno sledenje (s tipanjem)
SIST Slovenian Institute for STandardizationSlovenski inštitut za standardizacijo
SLED Surface Light Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda na čelno sevanje
SM Spatial Multiplexingprostorsko razvrščanje
SMF Single Mode Fiberenorodovno vlakno
SNMP Simple Network Management Protocolpreprosti omrežni upraviteljski protokol
SNR Signal to Noise Ratiorazmerje signal/šum
SOA Semiconductor Optical Amplifierpolprevodniški optični ojačevalnik
SoC System on Chipsistem na čipu
SONET Synchronous Optical NETworksinhrono optično omrežje
SPM Self-Phase Modulationlastna fazna modulacija
SRD Short-Range Radiocommunication Deviceradiokomunikacijske naprave kratkega dosega
SRS Stimulated Raman Scatteringstimulirano Ramanovo sipanje
SSM Space Switch Matrixpreklopna matrika
SSMF Standard Single Mode Fiberstandardno enorodovno vlakno
STBC Space Time Block Codingprostorsko-časovno blokovno kodiranje
STM Synchronous Transport Modulesinhroni transportni modul
SVD Singular Vector Decompositiondekompozicija singularnih vrednosti
TDD Time Division Duplexčasovni dvosmerni prenos
TDM Time Division Multiplexčasovno razvrščanje
TDMA Time Division Multiple Accessčasovni sodostop
TEC Thermo-Electric Coolertermoelektrični hladilnik
TETRA Terrestrial Trunked Radio / TransEuropean Trunked RAdioprizemni snopovni radio
TF Tuneable Filternastavljivi filter
TMN Telecommunication Management Networktelekomunikacijsko upravljalno omrežje
TTA Telecommunication Technology Associationzveza telekomunikacijskih tehnologij
TTC Telecommunication Technology Committeekomite telekomunikacijskih tehnologij
TTI Transmission Time Intrevalčasovni interval prenosa
TWM Three Wave Mixingtrivalovno mešanje
TWT Travelling Wave Tubecev na potujoči val
UE User EquipmentUporabniška oprema
UHF Ultra High Frequencyultra visoka frekvenca
UMTS Universal Mobile Telecommunications Systemuniverzalni sistem mobilnih telekomunikacij
VCSEL Vertical Cavity Surface-Emitting Laserlaser na čelno sevanje s pokončnim resonatorjem
VDSL Very High Bit Rate Digital Subscriber Linezelo hiter digitalni naročniški vod
viewshedvidljivost (terena)
VOA Variable Optical Attenuatornastavljivi optični slabilnik
VOR VHF Omnidirectional Rangeradijsko določanje smeri
VoD Video on Demandvideo na zahtevo
VP Virtual Pathnavidezna pot
VWP Virtual Wavelength Pathnavidezna valovno-dolžinska pot
WAN Wide Area Networkomrežje širokega dosega, prostrano omrežje
WC Wavelength Converterpretvornik valovne dolžine
WDM Wavelength Division Multiplexvalovno-dolžinsko razvrščanje
WM Wavelength Mixingvalovno mešanje
WP Wavelength Pathvalovno-dolžinska pot
WR Wavelength Routerusmerjevalnik valovnih dolžin
WWW World Wide Websvetovni splet
XAM Cross-Absorption Modulationkrižna absorpcijska modulacija
XC Cross-Connectprevezovalnik
XGM Cross-Gain Modulationkrižna amplitudna modulacija
XPM Cross-Phase Modulationkrižna fazna modulacija, prečna fazna modulacija