Prijava

Delavnica izdelave tiskanin

Delavnica mikrokrmilnikov

Izdelava in programiranje mikrokrmilnika
Akreditirana obštudijska dejavnost


Izvajalec: prof. dr. Matjaž Vidmar, univ.dipl.inž.el.
Asistent: as. Aljaž Blatnik, mag.inž.el.
Laborant: Simon Stanič, mag.inž.el.


Delavnica je brezplačna, namenjena študentom Univerze v Ljubljani, ki imajo veljaven status študenta na programu 2. stopnje. Študentje lahko z udeležbo pridobijo 4 kreditne točke. Zahteva se predhodno opravljena delavnica izdelave tiskanih vezij.


Vrsta dejavnosti: izbirna (6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov)
Študijski program: Elektrotehnika (MAG), ali ekvivalentni študijski program UL
Stopnja: 2. stopnja UN
Letnik: 1. letnik 2. stopnje ali višji
Semester: letni
Jezik izvajanja dejavnosti: slovenščina
Sklep senata UL

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna znanja elektrotehnike, ki jih študentje pridobijo tekom prvega letnika študija.
V primeru večjega števila študentov, kot je razpisanih prostih mest za praktični del delavnice, se izvede omejitev vključitve v projekt po kriterijih, ki so objavljeni pred odprtjem vpisa.

Vsebina

Groba razčlenitev vsebine:
 • Jedro PIC
 • Jedro ARM
 • Praktično delo: Izdelava prototipne tiskanine
 • Praktično delo: Poskusno programiranje izbranega mikrokrmilnika
Podrobna razčlenitev vsebine:

Teoretični del:
 1. Uvod v mikrokrmilnike: PIC, AVR, ARM, MIPS itd
 2. Zgledi mikrokrmilnikov in zgledi uporabe PIC
 3. Arhitektura mikroprocesorjev von Neumann in Harvard
 4. Vodila, pomnilniki in vmesniki mikrokrmilnikov PIC
 5. Načini pisanja programov za mikrokrmilnike PIC
 6. Struktura pisanja programa v zbirniku, osnovni ukazi
 7. Različni programatorji za FLASH mikrokrmilnikov PIC
 8. Nabor in struktura ukazov mikrokrmilnika PIC
 9. Klicanje podprogramov in delovanje sklada mikrokrmilnikov PIC
 10. Izjemi reset in prekinitev mikrokrmilnikov PIC, povratek iz prekinive
 11. Računske operacije v PIC: ADD, AND, SUB, IOR, XOR, MOVF
 12. Posebnost PIC: rezultat je eden od obeh operandov W ali f
 13. Nepredznačena in predznačena cela števila, seštevanje in odštevanje
 14. Širina seštevanja, 8bit+8bit=9bit, prenos Carry bit (štejem dalje)
 15. Zgled: 16-bitno seštevanje z 8-bitnim procesorjem, uporaba prenosa
 16. Celoštevilsko odštevanje, problem izposoje, logika bita Borrow
 17. Izvedba logičnih operacij AND, IOR, XOR v registru CPU
 18. Zgled: IPv4 naslov, domena in maska, ugotavljanje zunaj/znotraj domene
 19. Organizacija pomnilnika PIC: vmesniki, RAM, banke, skupni registri
 20. Notranje vezje I/O portov PIC, registri PORT, TRIS in ANSEL
 21. Zgled: preprost program za dvojiški števec z LEDikami na PORTB
 22. Konfuguracija PIC (fuse bits): nastavitve v pekaču oziroma v programu
 23. Notanje možnosti PIC 16F88: notranji RESET in notranja ura
 24. Dodatna zanka za upočasnitev programa PIC, praktična uporaba programatorja
 25. Delovanje A/D pretovrnika s sukcesivno aproksimacijo
 26. Sample-and-hold oziroma track-and-hold v PIC, izbira vhoda
 27. Registri A/D pretvornika v PIC in njihova inicializacija
 28. Preprost program za uporabo A/D pretvornika: vzorčenje, zagon pretvorbe, čakanje na konec pretvorbe in prikaz rezultata
 29. Praktično programiranje A/D pretvornika v PIC
 30. Lastnosti jedra ARM, primerjava s CORTEX, PIC, AVR, MIPS
 31. Različni nabori ukazov ARM, registri ARM in različna jedra ARM
 32. Nabor ukazov ARM4 in lastnosti jedra ARM7TDMI z zgodovino, dokumenti
 33. Struktura ukazov jedra ARM, pipeline in pogojno izvajanje vseh ukazov
 34. Računski ukazi jedra ARM: aritmetika, logika, množenje, ARM shifter operand
 35. Zakaj programiranje v zbirniku ARM namesto Crash++?
 36. Dostop do pomnilnika jedra ARM, ukazi LDR in STR različnih oblik
 37. Delo s skladi, preinkrementiranje in postinkrementiranje kazalcev
 38. Klicanje podprogramov v jedru ARM, uporaba link registra
 39. Izjeme jedra ARM, napake in prekinitve, tabela izjem na začetku
 40. Zbirnik ARM, način zapisa ukazov, glava, rep in komentarji
 41. Psevdo ukazi zbirnika ARM: LDR=, LTORG, ALIGN, SPACE, DCD...
 42. Vsebina mikrokrmilnika LPC2138, procesor, pomnilnik, periferija
 43. Praktični zgled programa v zbirniku ARM, uporaba label, LTORG, ALIGN
 44. Notranja zgradba mikrokrmilnika LPC2138, razdelitev pomnilnika
 45. Dostop do pomnilnika FLASH v mikrokrmilnikih ARM
 46. Delovanje cevovoda MAM v mikrokmilnikih LPC, 128+EDAC, uporaba ALIGN 16
 47. Izogibanje zankam v zbirniku, uporaba makrojev
 48. PLL za množenje ure v LPC2138 in njegova uporaba
 49. Razvod ure znotraj mikrokrmilnika LPC2138
 50. RESET mikrokrmilnika ARM, zagon BOOTLOADER, programiranje FLASH in zaščita vsebine
 51. Prevajanje z zbirnikom ARM: uporaba ARMASM, ARMLINK in FROMELF
 52. Posebnosti zbirnika GNU, uporaba AS, LD in OBJCOPY
 53. Vpis pomnilnika FLASH s programom FlashMagic
 54. Gonilniki FTDI in terminalski program s preizkusom
 55. Alternativni programi za vpis pomnilnika FLASH
 56. Praktični zgled programiranja, prevajanja in pečenja FLASH LPC2138
 57. Krmiljenje LCD prikazovalnika s krmilnikom HD44780
 58. A/D in D/A pretvorniki v mikrokrmilniku LPC2138
 59. Proženje A/D pretovrnika v burst mode v LPC2138
 60. Proženje prekinitev IRQ in FIQ v mikrokrmilniku LPC2138, nastavitev VIC in PSR
 61. Praktično programiranje A/D in D/A, izračun vzorčevalne frekvence
 62. Prevrenjanje delovanja A/D in D/A s funkcijskim generatorjem in osciloskopom
 63. Preprosto nizkoprepustno IIR sito, analogija RC členu LPF, izračun Tau=RC
 64. Izvedba RC LPF na mikrokrmilniku ARM, uporaba LSR za deljenje, popravek velikosti rezultata
 65. Zaporedna vezava dveh IIR LPF, primerjava prevajalne funkcije
 66. Izvedba visokoprepustnega IIR sita, analogija RC členu HPF
 67. Vprašanje predznačenega rezultata, nastavitev delovne točke DAC
 68. Zaporedna vezava dveh visokoprepustnih IIR sit
 69. Izvedba polnovalnega usmernika v DSP, obračanje predznaka
 70. Glajenje izhoda polnovalnega usmernika z dodatnim IIR nizkoprepustnim sitom
 71. Izvedba LC nihajnega kroga v DSP, izračun rezonančne frekvence
 72. Nastavitev kvalitete DPS rezonatorja
 73. Praktična izvedba DSP nihajnega kroga z dvema spremenljivkama in ukazi MUL
 74. Preverjanje odziva DSP pasovnega sita z nihajnim krogom
Praktični del:
 1. Sestavljanje preprostega mikrokrmilnika
 2. Popravljanje napak pri spajkanju
 3. Zamenjava napačno vgrajenih in poškodovanih gradnikov