Prijava

Delavnica izdelave tiskanin

Delavnica mikrokrmilnikov

Praktična izdelava prototipov elektronskih vezij
Akreditirana obštudijska dejavnost


Izvajalec: prof. dr. Matjaž Vidmar, univ.dipl.inž.el.
Asistent: as. Aljaž Blatnik, mag.inž.el.
Laborant: Simon Stanič, mag.inž.el.


Delavnica je brezplačna, namenjena študentom Univerze v Ljubljani, ki imajo veljaven status študenta. Študentje lahko z udeležbo pridobijo 4 kreditne točke. Za delavnico se ne zahteva predhodnega znanja.


Vrsta dejavnosti: izbirna (6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov)
Študijski program: Elektrotehnika (UN), Aplikativna elektrotehnika (VS), Multimedija (UN), Multimedijske komunikacije (VS), Elektrotehnika (MAG), ali ekvivalentni študijski program UL
Stopnja: 1. stopnja UN, 1. stopnja VS, 2. stopnja UN
Letnik: 2. letnik 1. stopnje ali višji
Semester: letni
Jezik izvajanja dejavnosti: slovenščina
Sklep senata UL

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna znanja elektrotehnike, ki jih študentje pridobijo tekom prvega letnika študija.
V primeru večjega števila študentov, kot je razpisanih prostih mest za praktični del delavnice, se izvede omejitev vključitve v projekt po kriterijih, ki so objavljeni pred odprtjem vpisa.

Vsebina

Groba razčlenitev vsebine:
 • Pregled postopkov izdelave tiskanih vezij
 • Postopek izdelave tiskanega vezja s prenosom tonerja
 • Pregled postopkov spajkanja elementov tiskanega vezja
 • Postopek spajkanja tiskanine z ročnim spajkalnikom
 • Praktično delo: Izdelava IR daljinca (prenos teorije v prakso)
Podrobna razčlenitev vsebine:

Teoretični del:
 1. Risanje tiskanih vezij, izbira očesc za ročno/strojno spajkanje in vrtanje.
 2. Formati datotek in priprava filma za različne postopke izdelave.
 3. Fotopostopek s pozitivnim fotolakom, osvetljevanje in razvijanje.
 4. Neposredni prenos tonerja z lamintorjem, temperatura in drugi parametri.
 5. Kemija jedkanja tiskanih vezij: Fe2O3, HCl+H2O2, (NH4)2S2O8 in Na2S2O8.
 6. Praktični prenos tonerja na enostransko tiskano vezje.
 7. Retuš napak na fotolaku ali tonerju oziroma neposredno ročno risanje.
 8. Praktični jedkanje enostranskih tiskanih vezij s HCl+H2O2 in z Na2S2O8.
 9. Nadzor izjedkanega vezja z mikroskopom, učinek podjedkanja.
 10. Odstranjevanje fotolaka/tonerja, obrez in vrtanje tiskanih vezij.
 11. Zlitine za spajkanje, kositer in svinec, evtektik, dodatki.
 12. Različni fluksi za spajkanje: stearni, kolofonija,
 13. solna kislina, cinol pasta, vodotopni fluksi.
 14. Postopek spajkanja, tališče in omočenje obdelovancev.
 15. Izvedbe spajkalnikov, vrste konic in nadzor temperature.
 16. Prikaz pocinjevanja tiskanega vezja.
 17. Praktično pocinjevanje tiskanega vezja IR daljinca.
 18. Sestavljanje naprav s spajkanjem, pravilno spajkanje SMD gradnikov.
 19. Praktično spajkanje gradnikov IR daljinca
 20. Popravljanje napak pri spajkanju.
 21. Odstranjevanje odvečne spajke s pletenico in s pumpico.
 22. Praktično delo s spajkalno postajo z vročim zrakom.
Praktični del:
 1. Praktično spajkanje gradnikov IR daljinca.
 2. Preizkus vezij IR daljinca, nastavitev frekvence oddajnika.
 3. Popravljanje napak pri spajkanju.
 4. Zamenjava napačno vgrajenih in poškodovanih gradnikov.

Cilji in kompetence

Cilji:

Sposobnost samostojne izdelave prototipnih elektronskih vezij s SMD gradniki na tiskanem vezju, spoznavanje z uporabo ustreznih urodji za delo (spajkalnik, laminator, paus papir, flux). Učenje ustreznega rokovanja z (lastnimi) orodji za delo. Preizkušanje končnega izdelka, odkrivanje in odpravljanje napak.

Kompetence (poklicno specifične):
 • Poznavanje različnih načinov izdelave prototipnih tiskanih vezij
 • Poznavanje načina učinkovitega ročnega spajkanja SMD elementov
 • Hitra prototipna izdelava elektronskih vezij kot načrtovalski korak

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
 1. Izdelava prototipnih tiskanih vezij
 2. Zanesljivo ročno spajkanje
 3. Sestavljanje SMD vezij
 4. Iskanje napak tiskanega vezja in izgradnje
 5. Vgradnja v ohišje in oklapljanje